Privacy Policy

*subtitel nog in te vullen of te verbergen*
Zo gaan wij om met jullie persoonsgegevens. Bekijk ons privacy beleid.
1. Inleiding

Interactie verwerkt persoonsgegevens en zal daarmee uiterst zorgvuldig omgaan, omdat Interactie de privacy van haar opdrachtgevers respecteert. Interactie is verantwoordelijk voor de door haar verwerkte persoonsgegevens en handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG is een persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Met deze privacyverklaring legt Interactie aan haar opdrachtgevers verantwoording af over op welke wijze persoonsgegevens worden verwerkt.

2. Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor de volgende personen (‘betrokkenen’): • (potentiële) opdrachtgevers van Interactie; • bezoekers van de website van Interactie; • ontvangers van commerciële e-mailberichten van Interactie; • alle andere personen met wie Interactie samenwerkt of die contact opnemen met Interactie of van wie Interactie persoonsgegevens verwerkt.

3. Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?

Interactie verwerkt persoonsgegevens die A. zijn verstrekt bij: • (potentiële) inschrijving voor een training, opleiding of organisatieadvies; • aanvraag van een brochure; • aanvraag van een contactmoment via e-mail of telefoon; • aanmelding voor de nieuwsbrief; • (open) solliciteren op een vacature; • het volgen van een training of opleiding; • het bijwonen van een evenement. B. zijn verkregen via of zijn gegenereerd door de website van Interactie: • door surfgedrag op de website (welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht op welke wijze er door de website wordt genavigeerd en wat de duur is van een gebruikerssessie); • het Internet Protocol (IP) adres van de gebruikte apparatuur.

4. Voor welk doel gebruikt Interactie persoonsgegevens?

Interactie verwerkt persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden: • het uitvoeren van een overeenkomst met de opdrachtgever van Interactie; • het nakomen van wettelijke verplichtingen door Interactie; • het onderhouden van contact.

5. Op basis van welke rechtsgrond verwerkt interactie persoonsgegevens?

Interactie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: • een overeenkomst tussen Interactie en opdrachtgever; • het nakomen van een wettelijke verplichting door Interactie; • een gerechtvaardigd belang van Interactie om persoonsgegevens te verwerken en daardoor geen inbreuk wordt gemaakt op de privacy; • de toestemming van opdrachtverlener om persoonsgegevens te verwerken.

6. Hoelang worden persoonsgegevens bewaard door interactie?

Interactie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in hoofdstuk 4 van deze privacyverklaring genoemde doeleinden, dan wel om aan de wet- en regelgeving te voldoen.

7. Wie ontvangt persoonsgegevens?

De aan Interactie verbonden personen ontvangen, voor zover nodig, persoonsgegevens. Onder aan Interactie verbonden personen worden begrepen de partners, werknemers, adviseurs en personen werkzaam via de flexibele schil van Interactie. In bepaalde gevallen kan Interactie persoonsgegevens delen met derden waaronder, maar daartoe niet beperkt: • toezichthouders en andere (overheids)instanties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen; • externe leveranciers in verband met de verwerking van persoonsgegevens voor de in hoofdstuk 4 van deze privacyverklaring genoemde doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie Interactie bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden. Doorgifte van persoonsgegevens naar derde partijen geschiedt alleen voor de in hoofdstuk 4 van deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in hoofdstuk 5 van deze privacyverklaring genoemde rechtsgronden. Derden aan wie Interactie persoonsgegevens verstrekt, zijn zelf ook verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Interactie is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder te noemen ‘verwerker’, van Interactie, sluit Interactie met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af. Deze verwerker voldoet eveneens aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming omschreven vereisten.

8. Hoe worden persoonsgegevens beschermd?

Interactie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Interactie werkt met speciaal voor de branche van Interactie ontwikkelde software, welke door een ter zake professionele partij wordt aangeboden. Hierin worden persoonsgegevens zorgvuldig en veilig in opdracht van Interactie bewaard. Interactie heeft met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten, die voldoet aan eisen die hieraan worden gesteld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9. Welke rechten heeft de persoon van wie persoonsgegevens door interactie zijn verwerkt?

De rechten zijn: • recht op inzage: inzien welke persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt; • recht op rectificatie en aanvulling: indien verwerkte persoonsgegevens onjuist en/of onvolledig verwerkt zijn, deze persoonsgegevens verbeteren en aanvullen; • recht op vergetelheid: verwijdering van persoonsgegevens, omdat: ➢ de persoonsgegevens van een betrokkene niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze zijn verwerkt ➢ omdat er sprake is van onrechtmatige verwerking vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag ➢ de wettelijke bewaartermijn is verlopen; • recht om bezwaar te maken: bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens; • recht op beperking van de verwerking: het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken; • recht op intrekking: betrokkene heeft het recht de gegeven toestemming in te trekken; • recht op dataportabiliteit: het recht van betrokkene om persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en (machine)leesbare vorm en het recht van betrokkene om persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke; • recht op bezwaar maken tegen profiling: dit is een proces waarbij persoonsgegevens worden verwerkt om een verband aan te tonen tussen kenmerken van individuen en hun gedrag, met als doel voorspellingen te maken van toekomstig gedrag; • recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Kan het privacybeleid worden gewijzigd?

Interactie kan haar privacybeleid aanpassen wanneer de geldende wet- en regelgeving haar daartoe verplicht. Interactie raadt u aan om regelmatig te controleren of er in het privacybeleid wijzigingen en/of aanvullingen zijn doorgevoerd. Bij ingrijpende wijzigingen en/of aanvullingen zal Interactie via de website hierop attenderen.

11. Vragen of klachten?

Interactie verneemt graag uw eventuele klacht en/of vraag over het privacybeleid. Bij een klacht en/of vraag zal Interactie zich tot het uiterste inspannen om een passende oplossing te vinden. Een klacht over de verwerking door Interactie van persoonsgegevens kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij vragen en/of klachten kan contact per brief, e-mailbericht of telefoon worden opgenomen met Interactie. Voor het indienen van een klacht kan rechtstreeks contact worden opgenomen met de toezichthouder: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Download
Privacy Policy

Heb je een vraag?

We beantwoorden hem graag voor je.