Algemene voorwaarden

*subtitel nog in te vullen of te verbergen*
Dit mag je van ons verwachten op het moment dat wij samenwerken.
Bekijk onze algemene voorwaarden.
Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht, verder ook te noemen ‘overeenkomst’ en/of offerte voor training, opleiding, organisatieadvies of andere werkzaamheden hoe dan ook genaamd, tussen Interactie en Opdrachtgever, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst.

1.2 De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarde(n) van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Definities en nadere aanduidingen

2.1 Interactie
Interactie, gevestigd te (8011 LD) aan de Eekwal 6, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58162895, stelt zich ten doel het ontwikkelen en uitvoeren van training en opleiding, alsmede het geven van organisatieadvies.

2.2 Opdrachtgever
De Opdrachtgever is de andere partij niet zijnde Interactie, bij een overeenkomst of offerte als bedoeld in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden. De Opdrachtgever kan zowel een rechtspersoon zijn als een natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

2.3 Training
Een leeractiviteit die ingericht is om de benodigde kennis en vaardigheden binnen een specifiek thema eigen te maken, gericht op het toepassen van het geleerde in de praktijk.

2.4 Opleiding
Een compleet ontwikkelprogramma dat ingericht is om de benodigde kennis en vaardigheden binnen een specifiek thema eigen te maken, gericht op het toepassen van het geleerde in de praktijk.

2.5 Organisatieadvies
Raadgeving op het gebied van organisatievraagstukken, in de meest ruime zin van het woord.

2.6 Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met Interactie komt tot stand:
a) onder de in de offerte genoemde voorwaarden door het tijdig ondertekenen door Opdrachtgever van de door Interactie aangeboden offerte, dan wel
b) door individuele open inschrijving via de website.
2.7 Projectbegeleiding
Alle werkzaamheden, hoe dan ook genaamd, van Interactie vooraf, tijdens en na afloop van een training of opleiding of organisatieadvies in het kader van een overeenkomst met Interactie op organisatorisch gebied om de training of de opleiding of het organisatieadvies mogelijk te maken en/of te faciliteren.

2.8 Persoonsgegevens
Elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Artikel 3 Tarieven en kosten

3.1 De aan Opdrachtgever in rekening te brengen kosten voor een training of opleiding of organisatieadvies bestaan uit: a) de tarieven voor het ontwerpen en de uitvoering van de training of opleiding of het organisatieadvies;
b) reistijd, reiskosten en verblijfskosten van medewerkers van Interactie en/of andere door Interactie voor een training of opleiding of organisatieadvies ingezette personen;
c) de kosten voor projectbegeleiding.

3.2. De in 3.1 genoemde kosten zullen
gespecificeerd in de offerte en op de factuur
worden vermeld.

3.3. Voor iedere factuur van Interactie geldt een
aanbetaling van 50% van het factuurbedrag met betrekking tot de in 3.1 onder a en c genoemde tarieven.

3.4 Na afsluiting van de training of opleiding of het organisatieadvies ontvangt Opdrachtgever de slotfactuur voor de resterende 50% van de kosten zoals aangegeven in artikel 3.1 onder a, b en c.

3.5 Het is Interactie toegestaan de gehanteerde tarieven te wijzigen, met dien verstande dat de nieuwe tarieven minimaal één maand voor de inwerkingtreding van het nieuwe tarief schriftelijk aan Opdrachtgever moeten zijn meegedeeld.

3.6 Ingeval van kostprijsverhogende omstandigheden, zoals een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten, is Interactie genoodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van kostenvergoedingen, welke alsdan zullen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

3.7 Interactie is gerechtigd de gehanteerde prijzen en tarieven eenmaal per jaar te indexeren, overeenkomstig de CPI-prijsindex. Interactie zal Opdrachtgever uiterlijk een maand voor het einde van het lopende jaar in kennis stellen van de aanpassing van prijzen en tarieven voor het volgende jaar.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders aangegeven op de betreffende factuur, dient iedere factuur van Interactie binnen 21 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door betaling op het op de factuur vermelde IBAN.

4.2 Indien de factuur niet wordt voldaan binnen de betalingstermijn als bedoeld in artikel 4.1 ontvangt Opdrachtgever een betalingsherinnering met een nieuwe betalingstermijn van 21 dagen.

4.3 De betalingstermijn van 21 dagen van de betalingsherinnering is een fatale termijn, derhalve is Opdrachtgever na het verstrijken van deze fatale termijn zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden.

4.4 Nadat Opdrachtgever in verzuim is geraakt, zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau. De door het incassobureau gemaakte buitengerechtelijke incassokosten komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.

Artikel 5 Annulering

5.1 Indien er sprake is van een overeenkomst tussen Interactie en een Opdrachtgever die handelt als rechtspersoon of natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan de overeenkomst niet worden geannuleerd.

5.2 Indien er sprake is van een overeenkomst tussen Interactie en een natuurlijk persoon als Opdrachtgever, kan de overeenkomst door Opdrachtgever binnen een periode van 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst kosteloos worden geannuleerd.

5.3 Indien er sprake is van een annulering als bedoel in artikel 5.2, dan zal er een terugbetaling plaatsvinden van de reeds betaalde kosten door Opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van de annulering.

Artikel 6 Uitvoering

6.1 De door Interactie met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst is tot stand gekomen op basis van informatie die door Opdrachtgever – al dan niet op verzoek van Interactie – is verstrekt.

6.2 De Opdrachtgever staat er voor in dat Opdrachtgever naar beste weten alle essentiële informatie
– gevraagd en ongevraagd – voor de overeenkomst heeft verstrekt.

6.3 Interactie bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd.

6.4 Interactie zal de met Opdrachtgever gesloten overeenkomt naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de in de branche geldende eisen van goed vakmanschap uitvoeren, derhalve gaat het hier op basis van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst aan de zijde van Interactie om een inspanningsverplichting.

6.5 Het staat Interactie vrij om derden in te huren of op welke wijze dan ook in te zetten voor de uitvoering van de overeenkomst. Interactie blijft voor Opdrachtgever onverkort en volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 7 Onvoorziene omstandigheden

Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 6:258 Burgerlijk Wetboek, wordt een overeengekomen offline training van rechtswege omgezet in een online training.

Artikel 8 Intellectueel eigendom/copyright

8.1 Interactie is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar op grond van de overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte en/of al dan niet tijdelijk in gebruik gegeven producten, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, als testen, readers, modellen, oefenmateriaal, software, hand- outs, blogs(delen) et cetera.

8.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Interactie, gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten van Interactie, anders dan in het kader van de tussen Interactie en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

8.3 Interactie is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden op grond van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst verkregen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken die passen binnen de activiteiten zoals omschreven in de inschrijving van Interactie in de Kamer van Koophandel en voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits deze kennis niet te herleiden is tot Opdrachtgever, in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Interactie is bij de uitvoering van een overeenkomst niet aansprakelijk voor enige schade hoe dan ook genaamd, die voortvloeit uit een gebeurtenis – waaronder begrepen ook een nalaten – tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

9.2 Indien de uitvoering van een overeenkomst door Interactie leidt tot aansprakelijkheid van Interactie, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat gelijk is aan het reeds door Opdrachtgever voldane tarief voor de betreffende Training, als bedoeld in artikel 3.1 onder a. van deze Algemene Voorwaarden.

9.3 Bij een overeenkomst met een langere doorlooptijd dan zes maanden, geldt een beperking van de aansprakelijkheid tot maximaal het voldane tarief over de laatste zes maanden.

9.4 Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop Opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon, bekend is geworden.

9.5 Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers van Interactie en/of (rechts)personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten op basis waarvan beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten.

Artikel 10 Inschakeling van derden

10.1 Interactie is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. Interactie is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens een Opdrachtgever van Interactie te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Interactie voor eventuele fouten van deze derden is uitgesloten.

10.2 Verstrekte opdrachten worden door Interactie uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

10.3 Niet alleen Interactie, maar ook alle (rechts)personen, zowel zij die op enigerlei wijze aan Interactie zijn verbonden als derden die bij de uitvoering van een overeenkomst tussen Interactie en Opdrachtgever door Interactie zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Artikel 11 Geheimhouding

11.1 Interactie is verplicht tot geheimhouding tegenover derden in de meest ruime zin van het woord van alle vertrouwelijke informatie die Interactie in het kader van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst ontvangt of uit andere bron heeft verkregen, tenzij Interactie op grond van een op haar rustende wettelijke plicht over moet gaan tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

11.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever schriftelijk aan Interactie is kenbaar gemaakt of als het vertrouwelijke karakter voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.3 Interactie en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat gecommuniceerd is, op welke wijze dan ook, tijdens en/of in het kader van coaching en training op grond van de uitvoering van een tussen Interactie en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

11.4 Interactie draagt er zorg voor dat de plicht tot geheimhouding ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers en/of derden in de meest ruime zin van het woord, die door Interactie bij de uitvoering van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst worden ingeschakeld.

Artikel 12 Klachtenregeling en geschillencommissie

12.1 Op de dienstverlening door Interactie is een klachtenregeling van toepassing. Deze regeling is te raadplegen op www.interactietrainingen.nl. en wordt op verzoek verstrekt.

12.2 Indien de behandeling van een klacht niet tot een voor beide partijen passende oplossing leidt, kan door één van de partijen de zaak op basis van een bindend advies worden voorgelegd aan De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

Artikel 13 Privacy

Interactie is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring, die te vinden is op www.interactietrainingen.nl/privacy.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Interactie en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Download
Algemene Voorwaarden

Heb je een vraag?

We beantwoorden hem graag voor je.